چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢

جزئیات خبر

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور


 

 

نام دانشگاه

آدرس سايت

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي آبادان http://www.abadanums.ac.ir

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي اراك http://www.arakmu.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي ارتش http://www.ajaums.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل http://www.arums.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي اروميه http://www.umsu.ac.ir

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان http://www.mui.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي اهواز http://www.ajums.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي ايلام http://www.medilam.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي بابل http://www.mubabol.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي بجنورد http://www.nkums.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي بم http://www.mubam.ac.ir

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... http://www.bmsu.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي بهزيستي و توانبخشي http://www.uswr.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر http://www.bpums.com/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند http://www.bums.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي تبريز http://www.tbzmed.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي تهران http://www.tums.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي جهرم http://www.jums.ac.ir/
دانشگاه های علوم پزشکی

 

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

http://www.jmu.ac.ir/fa

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي دزفول http://www.dums.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان http://www.rums.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي زابل http://www.zbmu.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان http://www.zaums.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي زنجان http://www.zums.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي سبزوار http://www.medsab.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي سمنان http://www.semums.ac.ir

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي شاهد http://www.shahed.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي شاهرود http://www.shmu.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد http://www.skums.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي http://www.sbmu.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي شيراز http://www.sums.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي فسا http://www.Fums.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي قزوين http://www.qums.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي قم http://www.qsms.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي كاشان http://www.kaums.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي كرج http://www.azums.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي كردستان http://www.muk.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي كرمان http://www.kmu.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه http://www.kums.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي گلستان http://www.goums.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي گناباد http://www.gmu.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي گيلان http://www.gums.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://www.lums.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي لارستان https://www.larums.ac.ir

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

http://www.mazums.ac.ir

https://www.en.mazums.ac.ir

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي مشهد http://www.mums.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي نيشابور http://www.mums.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان /https://www.varastegan.ac.ir

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان http://www.hums.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي همدان http://www.research.umsha.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي ياسوج http://www.yums.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي يزد http://www.ssu.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي البرز http://www.abzums.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي آجاء http://www.ajaums.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران http://ams.ac.ir/

لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه https://vc-research.kums.ac.ir