چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢

جزئیات خبر

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس قسمت های مختلف دانشگاه:

حوزه/معاونت

آدرس صفحه مدیر

تلفن ها

فکس

حوزه ریاست

 لینک صفحه تماس

07433337239-40

074-33337250

معاونت آموزشی

 لینک صفحه تماس

074-33346070

074-33346071

معاونت پژوهشی و فناوری

 لینک صفحه تماس

074-33346078

074-33346079

معاونت بهداشتی

  لینک صفحه تماس

074-33336577

074-333336578

معاونت درمان

 لینک صفحه تماس

33337938 - 074

33337937 - 074

معاونت توسعه مدیریت و منابع

 لینک صفحه تماس

074-33337230

074-33337231

معاونت فرهنگی و امور دانشجویی

 لینک صفحه تماس

074-33339901

 

معاونت غذاودارو

 لینک صفحه تماس

074-33236101

074-33236107

روابط عمومی دانشگاه

 لینک صفحه تماس

074-33337251