صفحه اصلی > هیئت امناء > معرفی 
بازگشت

معرفی

چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢ بازدید

معرفی :

هر یک از وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود که در قانون تشکیل هیأت های امناء "مؤسسه " نامیده می شود ،هیأت امنائی با ترکیب ذیل تشکیل خواهند داد:


الف : وزیر (رئیس هیأت امناء)

ب : رئیس مؤسسه( دبیر هیأت امناء)

ج : 4 تا 6 تن از شخصیتهای علمی و فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت مؤسسه داشته باشند.

د : وزیر و یا نماینده وزیر برنامه و بودجه و یا استاندار به نمایندگی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

 


تعيين اعضاء :

اعضاي هيأت امناء دانشگاه با پيشنهادوزیر و با تأیید و حکم ریاست جمهوری برای مدت 4 سال منصوب می شوند.تعداد جلسات :

از سال 1382 (یعنی از زمان برگزاری اولین جلسه مستقل دانشگاه ) تاكنون ، بیش از 40جلسه رسمی هيأت امناء برگزار شده و بیش از 500 مصوبه داشته است.


آخرين جلسه هيأت امنای دانشگاه علوم پزشكی یاسوج در تاريخ 1401/07/17 تشكيل شد.