صفحه اصلی > هیئت امناء > دبیرخانه > وظایف دبیرخانه 
بازگشت

وظایف دبیرخانه

چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢ بازدید

1 : بررسی نیازهای علمی، درمانی،بهداشتی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
2 : انجام فعالیتهای اجرایی،اداری،مالی و معاملاتی مرتبط با وظایف دبیرخانه و سایر امور محوله از طرف دبیر خانه مرکزی هیأت امناء وزارت متبوع
3 : تدوین برنامه ها،پیشنهادات،دستورالعملها،دستورات مشترک و ... جهت تصویب و اجراء در دانشگاه در راستای سیاستهای کلان وزارت متبوع.
4 : نظارت بر تهیه و تنظیم جداول،گزارشات بودجه ای و مالی جهت تصویب در فصول بودجه بندی.
5 : پایش و نظارت بر حسن اجراي مصوبات هیأت امناء
6 : مشارکت و تعامل درون بخشی با حوزه های مختلف،معاونتها،مدیریتها و واحدهای تخصصی مرتبط به منظور برنامه ریزی در سیاستگذاریهای کلان و خرد دانشگاه
7 : تنظیم،اصلاح و تأیید صورتجلسات،گزارشات عملکرد،حسابرسی،جداول بودجه و مالی و .... با همکاری واحدهای تخصصی مرتبط دانشگاه