صفحه اصلی > امور شاهد و ایثار گر 
بازگشت

امور شاهد و ایثار گر

چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢ بازدید

معرفی واحد شرح وظایف

پیگیری مسائل ومشکلات  ایثارگران حوزه  بهداشت درمان در دانشگاه وبیرون از دانشگاه