صفحه اصلی > مدیریت گزینش > واحدهای سه گانه هسته گزینش  
بازگشت

واحدهای سه گانه هسته گزینش

چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢ بازدید

الف – واحد امور اداری و روابط عمومی .

ب - واحد امتحانات (کتبی، مصاحبه) .

ج - واحد تحقیقات و ارزیابی .

وظایف و اختیارات واحدهای هسته :

الف – واحد امور اداری و روابط عمومی :

 • انجام امور اداری هسته، اداره امور روابط عمومی و ایجاد ارتباط لازم با واحدهای دستگاه مربوطه با سایر دستگاهها و نیز داوطلبان .
 • تهیه مقدمات جذب نیروی انسانی مورد نیاز برای تحقق وظایف هسته .
 • تهیه و تشکیل پرونده مقدماتی داوطلبان و تکمیل آنها در سیر مراحل بعدی گزینش .
 • ضوابط و نگهداری (بایگانی) کلیه اسناد و مدارک مربوطه – پرونده گزینش داوطلبان بطور محرمانه و حفاظت آنها (زیر نظر سرپرست) .
 • هماهنگی در طی مراحل گزینش داوطلبان با همکاری سایر واحدهای هسته .
 • پاسخگویی به شاکیان و داوطلبان .
 • پیش بینی نیازها (مالی و تدارکاتی و...) با همکاری سایر واحدهای هسته و تامین آنها .
 • تهیه آرشیو آگهی های استخدام دستگاه .

ب – واحد اجرای امتحانات (کتبی و مصاحبه) :

 • تهیه سوالات عقیدتی، سیاسی مورد لزوم و نگهداری در بانک سوالات (در صورت تفویض از هیات مرکزی) .
 • اجرای امتحانات با همکاری دستگاه مربوطه، تصحیح اوراق و اعلام نتیجه (درصورت تفویض از هیات مرکزی)
 • تنظیم برنامه مصاحبه .
 • تهیه فرمهای مورد نیاز مصاحبه و ارائه آن به کمیته ارشاد جهت اظهار نظر .
 • مطالعه و بررسی پرونده داوطلبان .
 • انجام سایر امور در چهارچوب وظایف محوله .

ج – واحد تحقیقات و ارزیابی

 • تهیه و تنظیم پرسشنامه و فرمهای مورد نیاز واحد و ارائه آن به کمیته ارزیابی و ارشاد .
 • تنظیم برنامه تحقیقات .
 • انجام تحقیقات و اظهار نظر با رعایت موازین شرعی و ضوابط مصوبه .
 • نظارت و ارزیابی مستمر صلاحیت های عقیدتی، سیاسی، اخلاقی افراد گزینش شده از بدو ورود تا مرحله قطعیت امر اشتغال .
 • انجام سایر امور در چهارچوب وظایف محوله