صفحه اصلی > مدیریت بازرسی >  بازرسی 
بازگشت

بازرسی

چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢ بازدید

تعریف
فعالیت منظم و هدف دار و با برنامه به منظور مقایسه عملکرد جامعه مورد بازرسی با قوانین و مقررات و استانداردهای تعین شده بر اساس ماموریت قانونی وزارت مطبوع.
اهداف:
1- حصول اطمینان از حسن اجرای ظوابط و مقررات توسط جامعه هدف.
2- فراهم نمودن زمینه جهت توسعه هرچه سریعتر و همه جانبه کشور .
3- انطباق سازی وضعیت کلی ، ساختاری و تشکیلاتی واحدها با مقررات و دستورالعمل ها.
4- ارتقاء سطح مدیریت واحدها طبق قوانین و ضوابط.
5- ارتقاء عملکرد واحدها و کارکنان منطبق با استانداردها.
6- تحقق صحیح روند رسیدگی به گزارشات و شکایات مقرون به دلیلی که دایر بر وقوع تخلفات و سوء جریانات یا نقص قوانین.

7- تحقق اجرای دستورات مقام محترم وزارت متبوع یا مدیریت محترم دفتر و یا درخواست معاونین در حیطه موضوع خاص ارجاعی

وظایف واحد بازرسی:

 

- تهيه و تنظيم برنامه هاي بازرسي مستمر – دوره اي ( ماهيانه – فصلي ) يا موردي از تمامي واحدهاي تحت پوشش دانشگاه و سنجش

- تهيه برنامه هاي استاندارد جهت بازرسي از واحدهاي تابعه بر اساس ضوابط – قوانين جاري – و برنامه مورد بازرسي

- بازرسي از عملكرد مديران و كاركنان و سنجش میزان رضايت مردم از واحدهاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع

                                                                                                                                            

- تهيه گزارش مستمر – مقطعي و موردي جهت ارائه به رياست دانشگاه

 

- برقراري ارتباط با اداره كل بازرسي استان فارس و ايفاي وظيفه مندرج در ماده 12 قانون بازرسي

 

- برقراري ارتباط در صورت نياز و همكاري با كميسيون اصول 88 و90 مجلس شوراي اسلامي

 

- تجزيه و تحليل عملكرد واحدها – مديريت ها و كاركنان بر اساس بازرسي هاي انجام شده و ارائه گزارش به رياست واحد – بررسي راهكارهاي اصلاحی با هماهنگي واحد و ارائه گزارشات در هر مرحله به رياست دانشگاه

 

- كشف مفاسد اداري از طريق بازرسي هاي آشكار و پنهان و ارائه گزارش لازم به مديران ذيربط و بررسي راهكارهاي اصلاحي مناسب و گزارش به رياست دانشگاه

 

- اعمال نظر در مورد ميزان رضايت مندي ارباب رجوع از عملكرد كاركنان و مديران با همكاري مديريت منابع انساني و امور اداري براي اعمال در وضعيت و مزاياي استخدامي آنها در چهارچوب قوانين و مقررات ذيربط و يا از طريق ارجاع به هيئت بدوي كاركنان وکمیته انظباتی،هیئت بدوی انتظامی اساتيد- اداره حقوقی

- ميزان مطابقت آمار عملكرد با وضعيت موجود از نظر اهداف – برنامه ها – دستورالعمل هاضوابط و شاخصهاي مورد ارزيابي مديريتي و ستادي موجود در دانشگاه