صفحه اصلی > شورای دانشگاه > اهداف 
بازگشت

اهداف

چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢ بازدید

در راستاي اهداف كلان دانشگاه ، وظايف و اختياراتي به عهده اين شورا گذاشته شده است كه اهم آن به شرح زير ميباشد :

- بررسي وتائيد دوره ها ورشته هاي آموزشي جديد وبرنامه آن براي پيشنهاد به وزارت علوم،تحقیقات و  فناوری يا بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي

- بررسي وتائيد برنامه هاي پيشنهادي آموزشي وپژوهشي كوتاه مدت

- بررسي روشهاي همكاري باموسسات دولتي وغيردولتي وتدوين ضوابط براي آن

- بررسي سالانه امكانات علمي (نيروي انساني وتجهيزات ) دانشگاه وتعيين كمبود ها وطبقه بندي نيازهاي علمي واقدام براي تامين آنها

- برنامه ريزي پذيرش دانشجو براساس امكانات دانشگاه باتوجه به برنامه توسعه كشور

- بررسي مسايلي كه توسط رئيس دانشگاه در دستور كارشورا قرارمي گيرد

- بررسي مشكلات آموزشي وپژوهشي دانشگاه وارائه راه حل هاي لازم

- ارزيابي كلي عملكرد دانشگاه

- بررسي وتصويب طرحها وبرنامه هاي پيشنهادي شوراهاي تخصصي

- تدوين وتصويب آئين نامه داخلي شورا وتصويب آئين نامه كميته هاي داخلي شورا