صفحه اصلی > رئیس دانشگاه 
بازگشت

رئیس دانشگاه

چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢ بازدید

وظايف و اختيارات رئيس دانشگاه

- تعيين خط مشی اجرايی دانشگاه در قالب سياست های علمی، آموزشی و پژوهشی

- هدايت فعاليتهای فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و عمرانی دانشگاه
- نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجويی و اداری و مالی عمرانی و امور خدمات علمی و کليه ارتباطات داخلی و بين المللی دانشگاه و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگويی به مراجع ذيصلاحيت
-
ارائه گزارش سالانه دانشگاه به هیأت امناء
-
نظارت بر حسن اجرای فعاليتهای جاری دانشگاه و پی گيری اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آنها به مقامات ذيصلاحيت
-
مسئوليت امور مالی و اداری دانشگاه در حدود مقررات مصوب
-
نصب و عزل اعضاء هیأت رئيسه (با رعايت تبصره 1 و 2 ماده 4) و روسای دانشکده ها و موسسات و واحدهای وابسته و مديران گروههای آموزشی
-
اجرای مصوبات و آئين نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت
-
تهيه و پيشنهاد سياستها، اهداف و خط مشی ها برای طرح در هیأت امناء
-
ارائه پيشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها به شورای دانشگاه
-
ارائه پيشنهاد همکاری علمی با ساير موسسات آموزشی يا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه
-
نمايندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذيصلاحيت
-
نظارت بر امور انضباطی دانشگاه (هیأت علمی، دانشجویان، کارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات